koszyk
(0 art.)

Kwota :

0,00 PLN

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.

ok

POLITYKA PRYWATNOśCI

Polityka prywatności

DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach

ul. Karola Olszewskiego 9, 

25-663 Kielce 

NIP: 6570308169, REGON: 290517416; KRS 0000024708

 

 

1. Wprowadzenie

 25 maja to dzień wejścia w życie nowych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO. W związku z powyższym informuję, że niezależnie od nowych przepisów RODO, spółka DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach (dalej „DEK”) zawsze przykładała, przykłada i będzie przykładać dużą wagę do bezpieczeństwa Państwa danych i poszanowania prywatności. Z uwagi na charakter działalności i konieczne z nim przetwarzanie Państwa danych osobowych, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Podane nam dane zawsze podlegały szczególnej ochronie i były wykorzystywane wyłącznie do realizacji umów, zamówień, rekrutacji. Państwa dane nadal będą podlegały ochronie i wykorzystamy je jedynie do dokonania zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, w tym umowy dostawy i montażu towaru, a następnie będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń nie później niż do czasu wymaganego przepisami prawa podatkowego. W przypadku rekrutacji, zawartych umów o pracę lub cywilnoprawnych z pracownikami, kontrahentami, dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do potencjalnego zawarcia umów i  realizacji przedmiotowych umów. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO). Naszym celem jest bieżące i należyte informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów, a w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i gromadzenia i wykorzystywania. Ponadto wskazany zostanie zakres zbieranych danych, okres ich przetwarzania, przede wszystkim Państwa prawa i uprawnienia, jako podmiotów, których dane są przetwarzane, w związku z ich przetwarzaniem. Poniżej zawarte są informacje, które zobowiązani jesteśmy przedstawić zgodnie z nowymi przepisami przetwarzając Państwa dane, natomiast niewiele się u nas zmienia: Państwa dane nadal będą podlegały ochronie i wykorzystamy je jedynie do dokonania zamówienia, realizacji umowy, w tym umowy dostawy i montażu towaru, a następnie będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń nie później niż do czasu wymaganego przepisami prawa podatkowego. 

 

2. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi są to zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nawet jeśli nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale pozwalają do jej ustalenia w drodze podejmowanych działań. Danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia. Informacja te dopiero, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które będzie można odnieść do konkretnej osoby będą stanowić dane osobowe.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzaniem danych osobowych jest co do zasady każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie. Przetwarzaniem danych osobowych, jest zatem zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Spółka DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

4. Zastosowanie Polityki prywatności 

Zasady Polityki prywatności mają zastosowanie do wszystkich przypadków, w których spółka DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których spółka DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Spółka DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. 

 

5. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 9, 25-663 Kielce NIP: 6570308169, REGON: 290517416; KRS 0000024708.

e-mail: salon@dek.pl

 

6. Rodzaje danych osobowych i cele ich przetwarzania

1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez DEK lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. sklepów internetowych)

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe DEK lub korzystające z usług świadczonych przez DEK drogą elektroniczną (np. sklep internetowy prowadzone przez DEK), które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

1. Cookie

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów DEK. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

utrzymanie sesji użytkownika;

zapisanie stanu sesji użytkownika;

umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;

zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;

zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez stronę internetową;

monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;

zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

przywrócenie sesji użytkownika

zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);

dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;

ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;

przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;

wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

 

DEK korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

ustalanie i analizowanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW;

kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

badanie zapisów na newslettery;

wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

płatności internetowe.

 

Podmiotami z których usług DEK korzysta m.in. są:

DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl);

strony bankowe;

 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez DEK lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, z którymi informacjami można się zapoznać pod linkiem „Zarządzanie plikami cookies”.  DEK zastrzega, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet uniemożliwić ich działanie. Pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Państwa zgodą. W każdej chwili można ją wycofać bądź ponownie wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies. W tym celu wystarczy  dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. 

2. Logi dostępowe i inne dane zbierane przez internet

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu. Informujemy, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. W przypadku, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

2.  Dane osobowe osób kontaktujących się z DEK w celu uzyskania informacji o ofercie, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z DEK

Poza danymi, o których była mowa w punkcie 1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez DEK lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. sklepów internetowych), od osób fizycznych, które kontaktują się z DEK w celu uzyskania informacji o ofercie, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z DEK, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres własny, dostawy lub firmy, adres e-mail oraz numer telefonu/ faksu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila lub wiadomość. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości. Podanie przez Państwa określonych danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich podania, nie będą Państwo mogli dokonać zakupu towarów, lub nie będziemy wstanie udzielić precyzyjnej informacji z zakresu Państwa zainteresowania (np. koszty i możliwości dostawy). Prosimy nie podawać za pośrednictwem stron internetowych, ani podczas obsługi bezpośredniej, czy pośredniej: informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej), takie dane nie są nam bowiem potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania co do oferty, zawarcia i realizacji umów. 

3. Dane osobowe klientów DEK i potencjalnych klientów - dane niezbędne związane z realizacją umowy

DEK przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami DEK niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych i teleinformatycznych, którymi posługuje się DEK  (w tym w drodze telefonicznej, przy czym każdorazowo w takim przypadku informujemy osobę fizyczną o nagrywaniu takiego połączenia, jeśli ma to miejsce i możliwości rozłączenia się w braku zgody na nagrywanie). 

Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: 

-imię i nazwisko, 

-nazwę pracodawcy/przedsiębiorcy, 

-stanowisko osoby kontaktowej, 

-numer telefonu, 

-adres e-mail lub 

-inne służbowe dane kontaktowe

-adres zamieszkania,

-adres dostawy. 

W przypadku klientów, którzy zawarli z DEK umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym:

- numery kart kredytowych, 

-numery rachunków bankowych.

Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom, kontrahentom DEK stanowiącym jej siły handlowe i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej DEK, w tym realizacji zawartej umowy (np.: dostawy, montażu). Informacje dotyczące cookies i logów dostępów znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług DEK oferowanych w trybie online.

4.  Dane osobowe końcowych użytkowników produktów online DEK

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci internet), przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas w punkcie 1  znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług DEK oferowanych w trybie online.

 

5. Reklamacje, zwroty towarów i uwagi dotyczące zakupów

Zwrot zakupionego towaru (o ile jest on dopuszczalny), zgłoszenie uwagi do zakupu, jak również i zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową będzie wymagało podania przez Państwa określonych danych osobowych, m .in.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, telefonu kontaktowego, numeru zamówienia bądź dokumentu zakupu, daty i miejsca zakupu, adresu dostawy, oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji czy miejsca, w którym zlokalizowany jest towar. Zgłoszenia takie mogą być dokonywane zarówno telefonicznie, e-mailem, jak również bezpośrednio w salonie DEK.

 

Jeżeli zgłoszenie dotyczy towaru, który Państwo zakupiliście osobiście i jest to towar, który nie był dostępny od ręki, większość niezbędnych danych będziemy już posiadać w naszych systemach informatycznych. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, w której jest reklamowany lub zwracany towar niezakupiony osobiście przez Państwa lub towar, na który nie było dokonane zamówienie i/lub wystawiony był wyłącznie paragon (np. drobne artykuły wyposażenia wnętrz). W takim wypadku poprosimy Państwa o podanie powyższych danych. O ile jednak podanie wskazanych danych osobowych może być dobrowolną decyzją, aczkolwiek niepodanie tych danych może w niektórych sytuacjach skutkować niemożliwością rozpatrzenia Państwa zgłoszenia, czy reklamacji. 

 

Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane również w celu przeprowadzania badania satysfakcji klienta (w tym m. in. przyczyn dokonanego zwrotu oraz jakości obsługi) oraz w celu profilowania twojej aktywności zakupowej, w tym ilości złożonych reklamacji bądź zwrotów – na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego. Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, dostawcom towarów, którzy w naszym imieniu mogą rozpatrywać reklamacje, firmom transportowym, w związku z realizacją usług transportowych oraz innymi podmiotom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi, jak np. badanie satysfakcji klienta czy prowadzenie Biura Obsługi Klienta.

6. Newsletter

Zapisanie się do Newslettera pozwala na otrzymywanie przez Państwa od nas na bieżąco informacji marketingowych, tj. informacje m. in. o nowych promocjach i rabatach, jak również o aktualnej ofercie produktowej. W tym celu niezbędne jest wyrażenie przez Państwa stosownej zgody. Zgoda ta dotyczyć będzie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail w celach marketingowych. Ponadto w trakcie wyrażania zgody będą Państwo mogli również poinformować nas o tym, w jaki sposób chcą Państwo otrzymywać treści marketingowe (czy za pośrednictwem poczty elektronicznej czy/i za pośrednictwem telefonu). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek jeżeli chcą Państwo być na bieżąco informowani o promocjach i usługach, brak wyrażenia stosownej zgody uniemożliwi nam wysyłanie tego typu informacji.

 

Można zapisać do Newslettera na kilka różnych sposobów m. in. poprzez: 

- dołączenie do Newslettera na stronie internetowej sklep.dek.pl, 

- udzielenie stosownej zgody w utworzonym przez Państwa koncie w naszym sklepie internetowym, - w trakcie dokonywania zakupów on-line.

 

7. Monitoring 

Gdy odwiedzają Państwo nasz salon, magazyn bądź pomieszczenia biurowe – Państwa wizerunek może być rejestrowany przez kamery monitoringu, ponieważ niektóre obszary poszczególnych salonów DEK, magazynów i budynków są objęte ciągłym monitoringiem wizyjnym. Jest to związane z tym, że staramy się zapewniać bezpieczeństwo naszym klientom, pracownikom i gościom nas odwiedzającym, jak również chronić ich i nasze mienie (nasz prawnie uzasadniony interes). zapewniamy, iż monitoringiem wizyjnym nie są objęte miejsca, w których naruszałoby to Państwa prywatność. Monitoring nagrywa wyłącznie obraz bez rejestracji dźwięku. Dane z monitoringu wizyjnego nie podlegają jakiemukolwiek profilowaniu, jak również nie są poddawane żadnym analizom, w tym w celach marketingowych. Dostęp do nagrań posiada wyłącznie grono naszych zaufanych pracowników oraz wyspecjalizowane agencje ochrony. Czas przechowywania nagrań, o ile nie doszło do incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, wynosi maksymalnie 7 dni. Po tym okresie, nagrania są bezpowrotnie nadpisywane. Nagrania z monitoringu mogą być w prawnie uzasadnionych okolicznościach udostępniane stosownym organom państwowym (np.: Policja, Prokuratura, Sąd). Informacje o monitoringu przedstawiają stosowne znaki graficzne.

8. Pracownicy i potencjalni pracownicy

Chcąc aplikować do pracy w DEK, poprosimy Państwa o podanie pewnych informacji o sobie. Wśród tych informacji mogą być zarówno te wskazane w kodeksie pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak również inne dane, w tym dane kontaktowe, które będą dla nas niezbędne, aby być w stanie ocenić Państwa kandydaturę oraz ewentualnie skontaktować się z Państwem. 

 9. Zleceniobiorcy, kontrahenci, 

Jeżeli są Państwo przedsiębiorcą i zamierzają zostać lub jesteście Państwo naszym kontrahentem, będziemy również prosić Państwa o podanie określonych danych, w szczególności imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, REGON-u oraz adresu bądź siedziby prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród danych mogą pojawić się również dane kontaktowe pracowników, którzy w Państwa imieniu będą realizować zawartą z nami umowę. Dane podają Państwo dobrowolnie, jednakże brak podania tychże danych może skutkować niemożliwością zawarcia z Państwem określonej umowy. 

7. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, gromadzone w związku z korzystaniem z naszych Serwisów, produktów online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

– na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,

– na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,

– jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,

– profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji,

– profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

8. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Zasady ogólne

Zachowując przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których spółka DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach przetwarza dane osobowe, informujemy, iż są one przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w świetle udzielonych zgód i wyszczególnionych w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności, stanowiącym wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa wdrożonej przez naszą spółkę.  Dbając, by każda osoba miała wiedzę, jakie informacje przetwarzamy  jako administrator danych osobowych, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez użytkowników internetowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z strony internetowej i sklepu internetowego dek.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak:

– dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

– dane osobowe osób, które korzystają z naszego sklepu internetowego i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, w celu wykonania umowy;

– dane osobowe przetwarzamy także, w takim zakresie i wtedy, kiedy zobowiązują nas do tego  przepisy prawa dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z DEK w celu uzyskania informacji o ofercie, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z DEK

 Dane osób kontaktujących się z DEK w celu uzyskania informacji o ofercie, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z DEK zbieramy w oparciu o:

- zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do DEK lub 

- w celu wykonania umowy (realizacji zlecenia/umowy) zgłoszonego przez daną osobę. 

Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Pragniemy Państwa poinformować, iż Państwa dane osobowe będą przez nas również wykorzystywane w celu przeprowadzania badania zadowolenia z zakupów w sklepie internetowym (badanie satysfakcji klienta) oraz w celu profilowania Państwa aktywności zakupowej, w tym rodzaju przeglądanych i zakupionych przez towarów oraz akcji promocyjnych, i rabatowych z których skorzystali Państwo, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu

 

4.   Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących klientami lub potencjalnymi klientami DEK 

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie DEK jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),

– zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing),

– wykonania zawartej umowy,

– obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

 

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie DEK jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych),

– zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).

5. Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników produktów online DEK

Jeżeli końcowy użytkownicy są również klientami DEK podstawy prawne przetwarzania ich danych są takie same jak w przypadku danych osobowych osób fizycznych będących klientami lub potencjami klientami DEK opisane w punkcie 1-4. Jeśli zaś nie są oni klientami, podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych bądź zgoda osoby fizycznej (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub usprawiedliwiony interes DEK jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

 

6. Reklamacje, zwroty towarów i uwagi dotyczące zakupów

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku reklamacji, zgłoszenia żądania zwrotu towaru lub uwag dotyczących zakupów, jest realizacja obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, jak również wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. rękojmia - ustawa Kodeks Cywilny, odstąpienie od umowy zawartej na odległość tzw: zwrot towaru – ustawa o prawach konsumenta). 

 

7.  Newsletter

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z uczestnictwem w Newsletterze, jest udzielona przez Państwa zgoda. 

Dodatkowo, Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane w celu profilowania i analizy Państwa aktywności zakupowej w związku z otrzymywanymi informacjami marketingowymi z Newslettera, polegającej m. in. na badaniu ilości odwiedzin w sklepie internetowym i korzystania z promocji bądź rabatów, na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego celu. 

Państwa dane będziemy przetwarzać w powyższych celach do czasu cofnięcia przez Państwa  zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia przez nas danych. 

Zgodę można w każdej chwili wycofać, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „udostępnianie danych osobowe podmiotom trzecim”, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również innymi podmiotom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi np. wysyłanie w naszym imieniu mailingów bądź przeprowadzanie kampanii SMS-owych.

 

8. Monitoring 

Podstawą prawną rejestracji Państwa wizerunku przez kamery monitoringu, jest prawnie uzasadniony interes. Jest to związane z tym, że staramy się zapewniać bezpieczeństwo naszym klientom, pracownikom i gościom nas odwiedzającym, jak również chronić ich i nasze mienie (nasz prawnie uzasadniony interes).   

 

9. Pracownicy i potencjalni pracownicy

W ramach procesu rekrutacji do pracy, podstawą prawną przetwarzana Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda w celu udziału w procesie rekrutacji. Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacji w związku z podjęciem przez Państwa czynności zmierzających do zawarcia z nami umowy o pracę (wysłanie CV) oraz ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

10.  Zleceniobiorcy, kontrahenci, 

Dane osobowe, jeżeli są Państwo przedsiębiorcą lub osobą fizyczną  i zamierzają zostać lub jesteście Państwo naszym kontrahentem lub zleceniobiorcą, gromadzimy w calach handlowych i robimy to na podstawie przepisów prawa (umowa zlecenia lub współpracy Kodeks cywilny), oraz przesłanki realizacji umowy, która również dotyczy działań podjętych przez nas na Państwa żądanie, jeszcze przed jej zawarciem (np. wysłanie nam oferty współpracy) oraz w celu realizacji naszego i Państwa prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy.

 

11. Uzasadniony interes

Informujemy, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, analizujemy i równoważymy nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

 

9. Okres przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez DEK. W obowiązującej w DEK Polityce Bezpieczeństwa, nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Wobec powyższego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy DEK przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy DEK przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, procesu rekrutacji do pracy, czy stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa pracy) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy DEK przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają odpowiednie przepisy prawa. Z tym, że DEK może przechowywać niezbędne dane osobowe do zakończenia postępowania związanego ze zgłoszonymi roszczeniami, rozpoczętymi postępowaniami, do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych spraw;

4) w przypadku kontrahentów, zleceniobiorców dane będziemy przetwarzać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres wynikający ze stosownych przepisów prawa, w tym Kodeksu Cywilnego (przedawnienie roszczeń) i Ustawy o rachunkowości (przechowywanie faktur);

5) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

10. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa lub jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy (np. dostawy i montażu towaru). W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim wpisujemy zapisy, postanowienia, zabezpieczenia i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. 

Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Wobec powyższego wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które DEK przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

- organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym, wymiaru sprawiedliwości,  i innym organom administracji publicznej, działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa, (przy czym dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami),

- bankom, które otrzymują od nas dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi oraz 

- operatorom pocztowym i firmom kurierskim/transportowym/montażowym, którzy dostarczają zakupione u nas towary i/lub je montują,

- zleceniobiorcom, kontrahentom, którzy dostarczają zakupione u nas towary i/lub je montują, lub przeprowadzają czynności w związku ze zgłoszonymi reklamacjami, usługami serwisowymi, 

- osoby trzecie współpracujące z nami przy wykonywaniu konkretnych umów zawartych z Państwem,

- partnerów handlowych, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania umowy, zamówienia, usługi, 

- pozostali podwykonawcy DEK, świadczący usługi  lub dostawy towarów, z pomocy których korzystamy,

- podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz DEK,

- operatorów technicznych, w tym firmy informatyczne, którzy dla nas zarządzają i serwisują infrastrukturę techniczno-informatyczną, 

- podmioty świadczące usługi marketingowe lub sprzedażowe na rzecz DEK, w szczególności związane z narzędziami wykorzystującymi pliki cookies,

- wyspecjalizowane agencje ochrony,

- podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych (satysfakcji klienta),

- podmioty, które świadczą dla nas usługi doradcze, w tym audytorzy i biegli rewidenci, doradcy podatkowi, adwokaci, (przy czym dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami),

- podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy).

 

W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

 

11. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a DEK jako administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane osobowe przetwarza i odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W szczególność dbamy o realizację przysługujących Ci, na mocy RODO, praw, tj.:

1. prawa dostępu do danych osobowych,

2. prawa do sprostowania danych,

3. prawa do cofnięcia zgody,

4. prawa do ograniczenia przetwarzania,

5. prawa do sprzeciwu,

6. prawa do usunięcia danych,

7. prawa do przenoszenia danych,

8. prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: salon@dek.pl

W przypadku chęci realizacji tych praw, można wysłać maila na adres e-mail: salon@dek.pl 

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze co najmniej 72 godziny ustosunkowane się do Państwa żądań w związku z realizacją Państwa uprawnień. 

Dlatego może się zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas w trakcie aktualizacji systemów (w trakcie tych 72 godzin) wiadomość e-mail, bądź SMS, z której otrzymywania zrezygnowali Państwo.

 

12. Wyjaśnienie praw przysługujących osobom i podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane

 

1. Prawo dostępu do danych osobowych - Podstawa prawna - art. 15 RODO

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: salon@dek.pl

Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

- uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w przypadku przekazywania tych danych poza Unię Europejską;

- uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, z tym, ze poprzez dostęp dodanych należy rozumieć np. uzyskanie kopii wszystkich Twoich danych osobowych, przez nas przetwarzanych.

 

2. Prawo do sprostowania danych - Podstawa prawna: art. 16 RODO

Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). 

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza DEK można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai:salon@dek.pl lub pocztą tradycyjną lub osobiście. 

Niezmiernie istotnym, przy prawie do sprostowania danych, jest podanie dotychczasowych danych, które mają być sprostowane oraz nowych danych, które mają zastąpić dotychczasowe.

 

3. Prawo do cofnięcia zgody - Podstawa prawna: art. 7 ust 3 RODO

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres salon@dek.pl. Mają zatem Państwo prawo do cofnięcia każdej udzielonej nam zgody zarówno w momencie dokonywania przez Państwa zakupów w sklepie internetowym dek.pl, zakładania w tymże sklepie  konta użytkownika, zapisywania się do newslettera, jak również i w momencie udzielania stosownych zgód w salonach meblowych DEK poprzez osobiste wypełnianie formularza zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, tzn., że nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które świadczyliśmy na podstawie udzielonej zgody (np. wysyłanie przez nas informacji o nowych promocjach), lub realizacji reklamacji pod adresem dostawy lub/i montażu towaru, w przypadku braku ponownego podania tegoż adresu czy innych niezbędnych danych do realizacji zleconych czynności. Zatem jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas informacji marketingowych (tj. np. informacji o toczących się promocjach, nowych produktach lub nowo otwieranych salonach) wystarczy że cofną Państwo udzielone zgody wypisując się z newslettera, bądź usuną udzielone zgody w założonym koncie lub pod adresem  e-mail: salon@dek.pl. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze co najmniej 72 godziny na dokonanie aktualizacji wybranych przez Państwa ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas w trakcie aktualizacji systemów (w trakcie tych 72 godzin) wiadomość e-mail, bądź SMS, z której otrzymywania zrezygnowali Państwo.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania - podstawa prawna: art. 18 RODO

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Podpowiadamy, że jeśli zgłoszą Państwo takie żądanie ograniczenia przetwarzania danych, nie będziemy mogli wykonywać na Państwa danych osobowych żadnych czynności, za wyjątkiem ich przechowywania, co wiąże się z brakiem możliwości dostępu do Państwa konta, utrudnieniami w dokonywaniu zakupów jak również nie wysyłaniem do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Podpowiadamy, że odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych przysługuje ono np.. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych można wnieść w następujących przypadkach:

- gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe, albo już zbędne,

- gdy kwestionują Państwo  prawidłowość danych osobowych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na czas niezbędny do weryfikacji prawidłowości tych danych,

- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem - a Państwo zamiast usunięcia danych zażądają ograniczenia ich przetwarzania,

- gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DEK – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na Państwa szczególną sytuację, ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które my realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe,

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania prosimy o wskazanie przypadku, w związku z którym zgłaszane jest żądanie ograniczenia przetwarzania danych.

 

5. Prawo do sprzeciwu - Podstawa prawna: art. 21 RODO

Osoby fizyczne mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. 

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy: 

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła, 

- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danych, a jedynie zaprzestaniem wykorzystywania ich przez nas w celach marketingowych.

 

6. Prawo do usunięcia danych - Podstawa prawna: art. 17 RODO

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez DEK wszystkich lub niektórych danych osobowych, a my jesteśmy zobligowani do ich usunięcia w sytuacji, w której zachodzi jedna z niżej opisanych okoliczności. Żądanie to możesz wnieść pod adresem e-mail: salon@dek.pl. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DEK albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez DEK. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

Okoliczności obligujące nas do usunięcia Państwa danych:

Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celu, w których zostały zebrane lub były przetwarzaneTakim celem jest między innymi przechowywanie danych przez okres, w którym mogą Państwo wystąpić do nas z roszczeniem (w tym również roszczeniem reklamacyjnym), czy przez okres, w którym istnieje obowiązek wypływający wprost z przepisów prawa dotyczący przechowywania danych związanych z dowodami kasowymi, czyli m. in. z fakturami, zamówienia i innymi tego typu dokumentami. Co do zasady przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres 6 lat od realizacji złożonego zamówienia. Dopiero po tym okresie dane mogą zostać przez nas samych lub na Państwa żądanie usunięte. Jeżeli uważają Państwo, że ustał cel przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo żądać ich usunięcia. Wycofali Państwo udzieloną uprzednio zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tą zgodę. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe ze względu na złożone przez Państwa zamówienie, zawartą umowę. Zgoda jest przesłanką legalizującą otrzymywanie od nas zarówno drogą mailową jak i telefoniczną (za pośrednictwem SMS-ów) informacji o nowych promocjach i produktach, jak również innych przez nas realizowanych działaniach marketingowych. Zgody zbierane są przez nas w trakcie dokonywania przez Państwa zakupów w sklepie internetowym, zakładania konta w sklepie internetowym, zapisywania się do newslettera, jak również udzielania stosownych zgód w salonach meblowych DEK poprzez osobiste wypełnianie formularza zgody. Jeżeli wycofali państwo zgodę, mogą również Państwo żądać usunięcia tych danych, które podali Państwo w trakcie udzielania zgody. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku udzielenie przez Państwa stosownych zgód przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych. W każdej chwili mogą Państwo wnieść stosowny sprzeciw. O tym szerzej przy prawie do sprzeciwu. Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw, mogą Państwo również żądać usunięcia danych. Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Postępowanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych jest dla nas najważniejsze. Jeżeli jednak uważają Państwo, ze przetwarzamy dane osobowe niegodnie z prawem, zawsze mogą Państwo wnieść żądanie usunięcia takich danych, wskazując na to, jakie przepisy naruszyliśmy, lub w jaki sposób przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem. Będzie to dla nas kluczowa informacja, umożliwiająca nam skorygowanie ewentualnych błędów w przyszłości.

 

7. Prawo do przenoszenia danych - Podstawa prawna: art. 20 RODO

Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyliście, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

8. Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - Podstawa prawna: art. 22 RODO

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Poprzez skutki prawne, o których mowa powyżej należy rozumieć powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego np. umowy. Przykładowo takim profilowaniem może być np. przyznanie, bądź odmowa przyznania kredytu, zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa, automatyczne odłączenie numeru telefonu na skutek nie zapłacenia rachunku telefonicznego w terminie itp. Pragniemy jednak poinformować, że w kwestii Państwa danych osobowych, nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w związku z czym nie widzimy podstaw, do wniesienia tego żądania. 

W przypadku pytań lub chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres:   e-mail: salon@dek.pl

13. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres e-mail: salon@dek.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Osoby, których dane osobowe przetwarza DEK, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie DEK, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

ul. Karola Olszewskiego 9, 

25-663 Kielce 

NIP: 6570308169, REGON: 290517416; KRS 0000024708

Tel: 41 345 01 72 

Email: salon@dek.pl

 

14.  Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.


Niniejsza strona korzysta z plików cookie

Klikając „Zezwól na wszystkie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w działaniach marketingowych. W celu dostosowania strony do Twoich preferencji oraz zainteresowań przechowujemy na urządzeniu, z którego korzystasz (komputerze, telefonie itp.) tzw. „pliki cookies” i im podobne, z możliwością ich odczytu. Korzystając dalej z naszej strony, bez zmian ustawień przeglądarki internetowej, wyrażasz na to dobrowolną zgodę. Ponadto informujemy, że administratorem danych zawartych w tych plikach jest DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.  Dane mogą być przetwarzane przez nas i naszych zaufanych partnerów w celach marketingowych, w szczególności poprzez wyświetlanie spersonalizowanych reklam, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Szczegóły wraz z instrukcjami zmiany ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych znajdziesz w Polityce Prywatności.


Zgoda do zakupów online:

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach oraz Politykę Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest spółka DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji umów, założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz informowania o produktach, usługach, promocjach oferowanych przez spółka DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach, przeprowadzenia badania satysfakcji Klienta oraz ewentualnej weryfikacji sposobu realizacji zamówionych usług dodatkowych świadczonych przez firmy współpracujące z spółką DEK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne sp. z o.o. w Kielcach.  Szczegółowe zasady przetwarzania i przysługujące w związku z nim prawa opisane są w Polityce Prywatności.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne DEK Sp. z o.o. w Kielcach z siedziba przy ul. Karola Olszewskiego 9, 25-663 Kielce NIP: 6570308169, REGON: 290517416; KRS 0000024708

 

2. Proszę kontaktować się w sprawie danych osobowych z:

        Marzanna Zawadzka tel. 501 290 944;  e-mail: salon@dek.pl

        Aneta Śliwińska tel.509 104 999 e-mail: salon@dek.pl 

Na powyższy adres email (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej.

3. Dane będą przetwarzane dla celów realizacji zawartych umów, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zamówienie, zapytanie).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:

- wykonanie zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zamówienie, zapytanie) – zgodnie z art. 6 ust. 1 litera  b)  c) RODO,

- wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, umowy, – zgodnie z art. 6 ust. 1 litera  a) RODO,

- niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust 1 lit c) RODO,

4. Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów, podmiotom realizującym na nasze zlecenie usługi transportowe i montażowe lub reklamację towarów. Oznacza to, że odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator i osoby przez niego upoważnione, a w tym pracownicy, zleceniobiorcy, 

5. Dane będą przechowywane do czasu realizacji umowy, a  następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie później niż do czasu wymaganego przepisami prawa podatkowego. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże informujemy, że wniesienie sprzeciwu przed realizacją umowy, żądania usunięcia danych, cofnięcie zgody mogą spowodować niemożliwość wykonania umowy, lub dokonania czynności na Państwa żądanie przed przystąpieniem do umowy, zwłaszcza w zakresie, poinformowania o odbiorze zamówionego towaru  i ustaleniu terminu jego dostawy, transportu i montażu towaru. Dane zostały podane dobrowolnie, w przypadku ich nie podania świadczenie usług czy realizacja umowy może okazać się niemożliwa. 

7. W sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

MONITORING:

8. Administratorem systemu monitoringu jest firma DEK Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne Sp. z o.o. w Kielcach z siedziba przy ul. Karola Olszewskiego 9, 25-663 Kielce NIP: 6570308169, REGON: 290517416; KRS 0000024708

9. Proszę kontaktować się w sprawie danych osobowych z:

 Marzanna Zawadzka tel. 501 290 944;  e-mail: salon@dek.pl

 Aneta Śliwińska tel.509 104 999 e-mail: salon@dek.pl 

Na powyższy adres email (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej.

10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

11. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora art. 6 ust 1 lit.f) RODO,

12. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 7 dni

13. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych prosimy o kontakt z naszym biurem w celu niezwłocznego ich wyjaśnienia.

 

DEK Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne Sp. z o.o.

ul. Karola Olszewskiego 9, 

25-663 Kielce 

NIP: 6570308169, REGON: 290517416

KRS 0000024708